Irungo Udalak azaroaren 19an ebatzi zuen «Alkatetzaren 2020ko urriaren 14ko 974 zenbakiko Ebazpenaren betearazpena etetea. Ebazpen horren bidez, Hiribideko zubiko baranda zaharreko zati eta elementu apaingarriak esleitzeko oinarriak onartu ziren, harik eta Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak haren aurka jarritako berraztertze-errekurtsoa ebatzi arte».
.

Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak (IOHLEE) errekurtsoa jarri duela jakinarazi dugu blog honetan, gure irakurleek dakiten bezala. Idazki honen azpian daude, halaber, Etorbideko zubiari eta haren ustezko birgaitzeari buruzko aurreko informazioetarako estekak.

Irungo Alkatetzaren ebazpena azpian jasotzen dugu, AVPIOP-IOHLEEk azaldutako argudio asko onartzen baititu.

 .
 .

ALKATETZAREN EBAZPENA

(Espdtea: 2020PART0002)

 

Ikusita 2020ko azaroaren 16an aurkeztutako idazkiaren bidez (sarreraerregistroa: 34.594 zk.), Industria Ondarearen eta Obra Publikoaren Euskal Elkarteak berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu duela Alkatetzaren 2020ko urriaren 14ko Ebazpenaren aurka. Ebazpen horren bidez, Avenida zubiko baranda zaharreko zatiak eta elementu apaingarriak esleitzeko oinarriak onartu ziren, zubiak babes berezia duelako. Urtarrilaren 10eko 2/2012 Dekretuaren IV. eranskinean sartuta dagoelako (2/2012 Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegotik igarotzen den Donejakue Bidea, monumentumultzo kategoriarekin, Sailkatutako Kultur Ondasun gisa kalifikatzen duena). Errekurtsoak, gainera, errekurritutako egintza etetea eskatzen du, haren exekuzioak «ondare-galera konponezina eta itzulgaitza» ekarriko lukeelako.

Ikusita, joan den azaroaren 12an, bideostreaming bidez igorritako ekitaldi publikoan,  ubiaren zatien eta elementu apaingarrien zozketa egin zela. Zozketa horren emaitza administrazio-ebazpen bidez formalizatu gabe dago, eta esleipendunei entregatu behar  zaie.

Kontuan hartu da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen abuztuaren 1eko 39/2015 Legearen 117.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, errekurtsoaebaztea dagokion organoak aurkaratutako egintzaren betearazpena eten ahal izando duela, arrazoitutako haztapena egin ondoren, inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

  1. a) Betearazpenak kalte konponezinak edo konpongaitzak eragin ahal izatea.
  2. b) Betearazpena legearen 47.1 artikuluan aurreikusitako erabateko deuseztasuneko arrazoiren batean oinarritzea.

Kontuan hartu da errekurtso-idazkiak aipatzen duela baranda Etorbideko zubiaren jatorrizkoa dela, eta hura kentzeak haren osotasun-balioa nabarmen galtzea ekarriko luke. Gainera, uste du Eusko Jaurlaritzak ahalik eta gehien babestutako ondasun publikoa dela, eta erakunde publiko baten zaintzapean egon behar duela, gutxienez ordezkapena indarrean dagoen legeriaren arabera egin dela egiaztatzen den bitartean.

Kontuan hartu behar da kasu honetan interes publikoa haztatu behar dela elementu apaingarriak eta baranda zaharraren tarteak esleitzeko prozedura betetzeko, batetik, eta, bestetik, ondare publikoari eragingo litzaiokeen kaltea, baldin eta, ondorio dialektikoetarako esanda, elkarte errekurtsogilearen asmoa bada elementu horiek beren balio kultural eta historikoagatik besterentzea bidegabea izatea.

Kontuan hartu da haztapen horretan, eta jarritako berraztertze-errekurtsoaren azterketa xehatutik ondorioztatzen dena aurrez epaitu gabe, askoz ere kaltegarriagoa da esleipen-prozedura etetea – Errekurtsoa ezetsiz gero, egun batzuk geroago ekingo litzaioke berriz, esleipendunek zozketatutako elementuetara jo ahal izan dezaten –, prozedurak aurrera jarraitzeak eta elementuak entregatzeak – Errekurtsoa baiesteko hipotesi batean, udala behartuko luke horiek itzultzera –. Elementuak, itzulketaren batek huts egiteko edo ondare-erreklamazioak sortzeko arrisku logikoarekin Ikusita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen abuztuaren 1eko 39/2015 Legearen 117.2 artikuluan xedatutakoa, Ikusita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen abuztuaren 1eko 39/2015 Legearen 117.2 artikuluan xedatutakoa,

Ikusita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen abuztuaren 1eko 39/2015 Legearen 117.2 artikuluan xedatutakoa,

 

EBATZI DUT 

2020ko urriaren 14ko 974 zenbakiko Alkatetzaren Ebazpenaren exekuzioa etetea. Ebazpen horren bidez, Etorbideko Zubiaren baranda zaharreko zatiak eta elementu apaingarriak esleitzeko oinarriak onartu ziren, harik eta Industria Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak haren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa ebatzi arte. 

Ebazpen hau izapide-egintza bat da, eta ez dio amaiera ematen administraziobideari. 

Irunen, 19/11/2020

José Antonio Santano Clavero ALKATEA
.
.
.